Metodik

Metodval efter undersökning

Kvantitativ & Kvalitativ ansats


Vi anpassar alltid undersökningen efter just er frågeställning. Det innebär att vi ofta kompletterar kvantitativ data med en kvalitativ aspekt. Kvantitativ data kan enkelt beskrivas som data baserad på siffror. Det kan exempelvis handla om en enkätundersökning där respondenterna får sätta ett betyg på 1-5. Kvalitativ metodik baseras på intervjuer, fokusgrupper och fritextsvar.

Fokusgrupper & Intervjuer


Fokusgrupper och djupintervjuer behövs ibland för att ta fram exempelvis frågeformulär eller helt nya ansatser i ett förarbete. Vi använder även fokusgrupper och djupintervjuer när vi vill gå på djupet i den kvalitativa ansatsen. Vi har möjlighet att genomföra fokusgrupper och djupintervjuer i samtliga delar av landet. Möjlighet finns att genomföra intervjuer via telefon och webbkamera.

Analys & Rapport


Vi genomför alltid sofistikerad databehandling och analyser med ett av världens mest använda mjukvara för statistisk databehandling. Vi kan genomföra klusteranalyser, regressionsanalyser, t-testning, ANOVA, chi-square. Allt för att säkra statistisk signifikans i resultatet. Vi levererar rapport och executive summary i önskat format: PDF, Excel eller PowerPoint.


Vill du bli kontaktad?